I05106610 ▶ HIDE AND SEEK
I05106611 ▶ SNOWMEN
I05106612 ▶ CHRISTMAS TREE
I05106613 ▶ SANTA
I05106614 ▶ SANTACLAW
I05106615 ▶ RUDOLF
I05106616 ▶ ELF
I05106617 ▶ SANTA
I05106618 ▶ SLEIGH
I05106619 ▶ SANTA
I05106620 ▶ STOCKING

  • 尺寸(cm)︰ 12x4.3  誤差值+/-0.3 
  • 淨重︰5g+/-1
  • 成分︰35% NYLON、65% POLYESTER